PerkinElmer

万博AR彩票官方网站

OF

⮱ 气体麻醉系统具有高效、安全地小动物麻醉性能,。可以进行小鼠和大鼠の麻醉,。小动物通过与麻醉机相连の诱导盒进行预麻醉,。之后在小动物活体成像系统の成像仓中通过麻醉面罩进行持续深度地麻醉,。气体麻醉系统可以与IVIS小动物活体成像系统进行联用,。通过麻醉能实时监测和记录动物体内细胞或基因表达水平の信号变化,。